Regulamin Serwisu Bubike

1. Sprzęt oddany na serwis powinien być w miarę czysty, tak by umożliwić jego swobodną naprawę.

2. Serwis ma prawo doliczyć opłatę za wyczyszczenie sprzętu w skrajnych przypadkach, koszt liczony od roboczogodziny.

3. Całkowity koszt naprawy obejmuje koszt usługi serwisowej oraz zwrot kosztów poniesionych za użyte części.

4. Ceny usług serwisowych podane w cenniku nie zawierają kosztów użytych części.

5. Cennik usług podany jest na stronie internetowej
https://bubike.pl/index.php/standardowy-serwis-rowerowy/
oraz na
https://bubike.pl/serwis-hulajnog-elektrycznych/

6. Wstępny koszt naprawy podawany podczas przyjmowania sprzętu i wstępnych oględzin jest kwotą orientacyjną. Cena ta może ulec zmianie w trakcie naprawy, w przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych.

7. W przypadku znacznej zmiany wstępnej wyceny naprawy Klient zostanie o tym poinformowany w wycenie SMS oraz ma prawo do podjęcia decyzji w sprawie ponoszenia dodatkowych kosztów.

9. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy sprzętu przed jej zakończeniem klient uiszcza opłatę za wykonanie usługi serwisowej i użyte części do chwili rezygnacji.

10. Wymienione – zużyte części z jednośladu klienta mogą zostać poddane utylizacji, jeżeli klient przed naprawą nie zadeklaruje woli ich zabrania. Wyjątkiem są tutaj opony i dętki które klient powinien zutylizować na własną rękę.

11. Odbiór sprzętu jest ustalany indywidualnie, obie ze stron deklarują się do utrzymania wcześniej ustalonych warunków.

12. W razie braku kontaktu z klientem, po przekroczeniu 10 dni roboczych od wyznaczonej daty odbioru, naliczana jest dodatkowa opłata za przechowywanie sprzętu w wysokości 2zł za każdy kolejny dzień (60zł za miesiąc).

13. Jeżeli z klientem nie ma kontaktu i nie odbierze on sprzętu przez 6 miesięcy od ustalonej daty odbioru, Serwis ma prawo wystawić sprzęt na sprzedaż celem odzyskania poniesionych kosztów naprawy i magazynowania.

14. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana w określonym terminie z powodu braku potrzebnych części lub zdarzeń losowych, Klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.

15. Mianem terminu odbioru towaru (roweru lub innego sprzętu) określa się datę poinformowania klienta o skończonym serwisie.

16. W przypadku braku ustalenia terminu odbioru sprzętu, Klient zostanie o nim poinformowany w trakcie lub po zakończeniu napraw.

17. Serwis przyjmuje płatności gotówką, przelewem blik na telefon lub przelewem internetowym do którego będzie wymagane potwierdzenie transakcji podczas wydania jednośladu. Przy płatności gotówką uprasza się o przygotowanie odliczonej kwoty lub poinformowanie o konieczności wydania danej kwoty reszty.

18. Serwis, w myśl zasad prowadzenia działalności nierejestrowej, wydaje rachunek na żądanie klienta. Żądanie owe można wystosować do momentu rozliczenia i odbioru jednośladu.

19. Serwis, na podstawie zasad prowadzenia działalności, jest zwolniony z wystawiania faktur, może ją jednak wystawić na wyraźne żądanie klienta w terminie do 3 miesięcy od zakończenia usługi.
Faktura zostanie dostarczona w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail klienta, w terminie do 7 dni. Wystawiane faktury są fakturami imiennymi, serwis nie wystawia faktur VAT.

20. Na wystawianych rachunkach lub fakturach umieszczane są tylko i wyłącznie pozycje usługi serwisowej, rachunki za części będą wystawione przez sprzedawcę u którego części są zamawiane na potrzeby konkretnego serwisu i na wcześniejsze żądanie, zostaną udostępnione. W przypadku gdy klient chciałby aby części były zakupione na fakturę VAT, konieczne jest poinformowanie o tym przed ich zamówieniem wraz z podaniem numeru NIP.

21. Na przeprowadzane naprawy obowiązuje dwutygodniowa gwarancja serwisowa. Warunkiem jest przetestowanie sprzętu w tym terminie, tj. do dwóch tygodni. Wszelkie korekty są bezpłatne.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty odbioru sprzętu nie są zgłaszane zastrzeżenia co do wykonanej usługi, uznaje się że usługa jest wykonana prawidłowo.
W przypadku wniesienia roszczeń po terminie dwóch tygodni, serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia ich, zwłaszcza jeżeli stan jednośladu różni się od tego w jakim był po odbytym serwisie.

22. Serwis jest pośrednikiem i nie sprzedaje części oraz akcesoriów rowerowych, tym samym nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Odpowiedzialność ta spoczywa na sprzedawcy widniejącego na dowodzie zakupu. Serwis zobowiązuje się do pomocy w uzyskaniu tych praw przez klienta. Klient w tym przypadku zobowiązuje się do pokrycia kosztów ew. wysyłek wadliwego towaru do sprzedającego.

23. Korzystając z usług serwisu, Klient oświadcza że zapoznał się z regulaminem oraz cennikiem usług serwisu i akceptuję wszystkie zawarte w nich warunki.

24. Serwis Bubike.pl działa w oparciu o aktualnie obowiazujące przepisy regulujące prowadzenie działalności nierejestrowej. Więcej na ten temat na stronie GOV.